Ch. Pan Pachacumac

Weltsieger 1971, Verbandss. 1970, Sieger Schweiz 1970, Sieger Salzburg 1969, Lux. Ch., Landessieger Niedersachsen 1970, Landessieger Hessen 71, Int. Ch., Dt. Ch.,

* 19.03.1967

Eltern Groß Eltern Ur-Groß Eltern Ur-Ur-Groß Eltern
DWZB A 04042 LOSH 229214
Nebene de Pandjah
KCR 39125/63
Gunga Din of Carloway
KCSB 2075 AN
Watsatari of Carloway

Zog of Carloway

Winstyle Dera Khan

Crown Crest Zardeeka
AKC H 433390
Crown Crest Zardonx
AKC H 297721
Crown Crest Tae Joan
NHSB 264296
Batoetsi van`t Blaauwheck
NHSB 181355
Nabob van de Oranje Manege
NHSB 155613 LOSH 161318
B`Pim de Kaboul
NHSB 158127
Fee van de Oranje Manege
NHSB 200114
Arghastan van`t Blaauwheck
NHSB 158114
Ghorian van de Oranje Manege
NHSB 176252
Shaherazade van de Emelenberg
DWZB A 03357
Hummel Pachacumac
DWZB A 02550 NHSB 187807
Pallas van de Oranje Manege
NHSB 158114
Ghorian van de Oranje Manege
SKKR 2734/53 NHSB 133879
Xenos van de Oranje Manege
NHSB 146036
Ceres van de Oranje Manege
NHSB 163454
Ineke van de Oranje Manege
NHSB 140553
Ophaal van de Oranje Manege
NHSB 156462 LOSH 153553
Z´Larissa de Kaboul
DWZB A 02118
Unnatha de Nuh-Belaei
DWZB A 01451 NHSB 156427 // LOSH 161315
B`Pajou de Kaboul
SKKR 2734/53 NHSB 133879
Xenos van de Oranje Manege
NHSB 98944
Behula van Slehop
DWZB A 01822 NHSB 163456
Isabel van de Oranje Manege
NHSB 140553
Ophaal van de Oranje Manege
NHSB 156462 LOSH 153553
Z´Larissa de Kaboul